Op al onze aanbiedingen, adviezen en overeenkomsten zijn de ICT~Office voorwaarden, module Algemeen en de modules 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 30174840.

Aanvullende leveringsvoorwaarden

 • Betaling : Conform onze standaard betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum;
 • Tarieven : Netto excl. 21% BTW
 • Annulering / verplaatsing:
  • Bij annuleren van de training meer dan 20 werkdagen voor aanvang van de training kan de inschrijving kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.
  • Bij annulering c.q. verplaatsing binnen 20 werkdagen doch uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van de training is 50% van de prijs van de training verschuldigd.
  • In alle overige gevallen is het volledige training bedrag verschuldigd.
  • Vervanging van de deelnemer door een andere persoon is te allen tijde mogelijk, zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.
 • Overmacht :
  • Indien Ictivity Training BV wegens ziekte of verhindering van een docent of om een andere reden buiten haar verantwoordelijkheid, tijdelijk verhinderd is een training te geven of af te maken, is Ictivity Training BV bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Ictivity Training BV zal trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Indien van een opdrachtgever/deelnemer, in redelijkheid gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Ictivity Training BV is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade.

 

@ICTIVITYTRAINING 2021

Wij gebruiken cookies om je gebruikerservaring te verbeteren.